Paweł Wolicki
dwie pasje
rodzina i miasto

Wykorzystując osiem lat doświadczenia, jako burmistrz miasta w latach 2006-2014, wsłuchując się w głosy Mieszkańców Dębicy również w ostatnich latach oraz analizy ekspertów opracowaliśmy program dla Dębicy na kolejne lata 2024-2029

Naciśnij aby odtworzyć film: Rodzina i miasto: moja biografia

Rodzina i miasto: moja biografia

Przez całe życie kierowałem się zasadą, że miasto to nie tylko miejsce, w których żyjemy, ale także wartości, które żyją w nas.

Poznajcie moją historię i przekonajcie się, co wspólnie możemy zrobić dla naszego miasta.

Moim mottem są słowa Jana Pawła II:
„Miasto nie może być celem samym w sobie — najważniejszy jest człowiek”

Paweł Wolicki

Przemiany w Dębicy podczas moich kadencji Burmistrza Dębicy 2006-2014

Odkryjcie na nowo Dębicę za moich kadencji Burmistrza Dębicy — zmiany w infrastrukturze i życiu społecznym, które odmieniły nasze miasto.

Zapraszam do odkrycia tych zmian na nowo — z pewnością znajdziecie projekty, które spotykacie na co dzień.

było
jest
Basen rekreacyjny — ul. Piłsudskiego Pozyskaliśmy dotacje unijne — 3 mln zł
1 / 104
Basen rekreacyjny — ul. Piłsudskiego
Pozyskaliśmy dotacje unijne — 3 mln zł

Wizja i realizacja: dotrzymane obietnice

Jako burmistrz miasta Dębica, (2006-2014) przedstawiałem programy oparte na konkretach, których realizacja do dnia dzisiejszego stanowi powód do dumy wielu dębiczan

Wspólnie zrealizowaliśmy wiele działań, co świadczy o naszym zaangażowaniu i determinacji w dążeniu do celu.

Jeśli nowy Program dla miasta uzyska poparcie Mieszkańców Dębicy w wyborach w 2024 roku, będziemy mogli wspólnie realizować nowe, ambitne projekty dla naszego miasta.

Program dla miasta: Dębica OdNowa — Miasto Otwarte

1.Rozwój ekonomiczny i współpraca z przedsiębiorcami

 • Wsparcie dla dębickich start-up’ów poprzez doradztwo w poszukiwaniu dotacji na rozwój nowych pomysłów biznesowych
 • Cykliczne konkursy na najlepszy pomysł na biznes prezentowany przed inwestorami „Zainwestuj w innowację”
 • Promocja Dębicy jako miejsca przyjaznego dla inwestorów poprzez ulgi podatkowe i szybką ścieżkę administracyjną dla przedsiębiorców
 • Organizacja targów pracy i przedsiębiorczości dla połączenia lokalnych firm z mieszkańcami, skupiając się na tworzeniu nowych miejsc pracy
 • Wsparcie dla Młodych Przedsiębiorców - uruchomienie programów pomocy startowej dla młodych przedsiębiorców, poradnictwo biznesowe i przestrzenie coworkingowe
 • Ulgi podatkowe, dla przedsiębiorstw, które organizują i wspierają inicjatywy społeczne w Dębicy oraz organizacje pozarządowe, a także dla nowych przedsiębiorstw w pierwszych latach działalności
 • Inicjatywy wsparcia lokalnych producentów żywności, np. poprzez regularne targi spożywczo-rolnicze
 • Program ulg podatkowych dla firm zwiększających zatrudnienie
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Mieście Dębica 
 • Jednolita i pełna informacja o możliwościach wszystkich dostępnych dotacji unijnych oraz innych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - pomoc Urzędu miasta w przygotowaniu wniosków o dotacje

2.Wzmacnianie więzi społecznych poprzez miejsca spotkań

 • Budowa nowoczesnych skateparków i stref do street workoutu w różnych częściach miasta
 • Inwestycja w budowę co najmniej dwóch nowych Domów Seniora oraz wsparcie i tworzenie osiedlowych klubów seniora
 • Utworzenie wielofunkcyjnych Centrów Młodzieżowych oferujących warsztaty, kursy i przestrzeń dla młodych do realizacji własnych pomysłów
 • Utworzenie klubów dla młodzieży, jako bezpieczne całoroczne miejsce spotkań
 • Utworzenie aplikacji mobilnej miasta zintegrowanej z systemem biletowym, mapami punktów usługowych, kalendarzem wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Dofinansowanie Klubów Seniora i Domów Dziennego Pobytu - zwiększenie środków na aktywizację i wsparcie seniorów w mieście, w tym organizację warsztatów, wyjazdów i spotkań integracyjnych.
 • Promocja i wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.
 • Stworzenie miejsca typu hyde-park, jako miejsca do swobodnych wystąpień

3.Usprawnienie komunikacji miejskiej i regionalnej

 • Rozwój Komunikacji Miejskiej - usprawnienie połączeń komunikacyjnych, wprowadzenie nowych linii autobusowych i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów
 • Cyfryzacja Systemu Zakupu Biletów - wprowadzenie możliwości zakupu biletów przez aplikację mobilną z wbudowanym rozkładem jazdy autobusów oraz w automatach biletowych w autobusach i na przystankach
 • Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla młodzieży uczącej się (do 18. roku życia niewymagana legitymacja szkolna)
 • Ulepszenie połączeń komunikacji autobusowej między Dębicą a okolicznymi gminami, mając na uwadze dostępność komunikacyjną na terenie Dębicy i gmin sąsiednich

4.Bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury

 • Rewitalizacja parków z bezpiecznymi alejkami i lepszą ochroną przyrody, (np. wokół Muszli Koncertowej na osiedlu Słonecznym oraz stworzenie stref rekreacyjnych wzdłuż Wisłoki)
 • Inwentaryzacja i remont dróg oraz chodników - terminowy program w uzgodnieniu z mieszkańcami Dębicy
 • Program przejęcia i remontów przez Miasto Dębica dróg dojazdowych do domów na osiedlach
 • Uruchomienie programu Dębica Bezpieczna Nocą - ulice oświetlone i bezpieczne
 • Realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla miasta
 • Poprawa Estetyki Miasta - zwiększenie zieleni miejskiej, wprowadzenie elementów małej architektury, utrzymanie czystości w przestrzeni publicznej
 • Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w miejskich inwestycjach, w tym magazyny energii i fotowoltaika na obiektach miejskich (szkoły i inne budynki miejskie)
 • Rewitalizacja i unowocześnienie rynku dębickiego

5.Wspieranie Rodzin Dębickich i edukacji

 • Kontynuacja i rozwój programu “Dębica Miasto Otwarte na Rodzinę”: nowe wyprawki przedszkolne, szkolne, wsparcie edukacyjne
 • Szeroki program stypendiów dla młodzieży - artystyczne, naukowe, sportowe
 • Rozbudowa oddziałów żłobków i przedszkoli — aby ułatwić rodzicom powrót do pracy
 • Wsparcie i rozwój klas sportowych w szkołach
 • Realny i rzetelny budżet dla placówek oświatowych
 • Programy Integracji Społecznej - inicjowanie projektów mających na celu integrację różnych grup społecznych, w tym poprzez sport, kulturę i wolontariat
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi w celu poprawy oferty edukacyjnej
 • Współpraca z uczelniami i centrami kształcenia zawodowego w celu rozwoju programów stażowych i praktyk dla młodzieży

6.Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 • Budowa nowych oraz modernizacja istniejących podjazdów i wind w miejscach publicznych, aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 • Pełna Likwidacja barier — dostosowanie chodników i przejść pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Program remontu i modernizacji placów zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • Utworzenie Świetlic Dziennych dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z profesjonalną opieką rehabilitantów i oligofrenopedagogów
 • Utworzenie punktu doradztwa i szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
 • Program praktyk zawodowych dla młodzieży z niepełnosprawnością w oparciu o instytucje miejskie oraz lokalnych przedsiębiorców
 • Wymierne i realne wsparcie dla organizacji pozarządowych oferujących usługi dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Utworzenie sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnością — zarówno dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych

7.Promocja zdrowia i sportu

 • Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi oraz organizacjami promującymi aktywność fizyczną - dotacje celowe na popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie działalności lodowiska miejskiego w cyklu całorocznym — obniżając koszty funkcjonowania obiektów sportowych poprzez instalacje fotowoltaiki na obiektach sportowych
 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym wyposażenia parków i ścieżek zdrowia
 • Rozwój programów zdrowotnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych, w tym bezpłatne porady i warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia
 • Lepsza dostępność do usług uzdrowiskowych Latoszyn Zdrój dla Mieszkańców Miasta Dębica - program profilaktyki zdrowotnej
 • Utworzenie Centrum Usług Opiekuńczych i Społecznych - na wzór działającego w Gminie Dębica
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych
 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez wydarzenia edukacyjne i kampanie społeczne

8.Rozwój kultury i turystyki

 • Wsparcie dla lokalnych artystów i organizacji kulturalnych w celu ożywienia kulturalnego miasta
 • Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych i koncertów w mieście przy współpracy z lokalnymi artystami i zespołami muzycznymi
 • Rozwój aplikacji mobilnej miasta zintegrowanej z systemem biletowym, mapami punktów usługowych, kalendarzem wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Rozbudowa miejsc postojowych dla rowerów - np. przy ważnych punktach komunikacji miejskiej
 • Renowacja i budowa nowych ścieżek rowerowych oraz spacerowych - działania w porozumieniu z Gminą Dębica oraz Uzdrowiskiem Latoszyn Zdrój
 • Otwarcie Centrum Informacji Turystycznej  promującego atrakcje Dębicy oraz region - z możliwością zakupu pamiątek miejskich
 • Rozwój programów edukacyjnych oraz realne wsparcie Galerii Sztuki i instytucji kultury
 • Szerokie udostępnianie miejskich domów kultury dla dębickich artystów amatorów - oczywiście poprawa akustyki w sali MORS

9.Troska o środowisko naturalne

 • Program nowych nasadzeń drzew w miejsce ubytków powstałych przez ostatnie lata, rewitalizując zieleń miejską
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych - programy edukacyjne i konkursy na najlepsze projekty prośrodowiskowe
 • Edukacja ekologiczna — prowadzenie programów edukacyjnych dla mieszkańców na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów i zrównoważonego rozwoju
 • Tworzenie klastrów energetycznych współpracujących z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi
 • Instalowanie stacji do ładowania samochodów elektrycznych przy ważniejszych punktach miejskich
 • Wdrażanie programów edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach
 • Promocja “zielonych” inwestycji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Program ochrony starszych drzew i zieleńców miejskich
 • Współpraca z organizacjami ekologicznymi w celu realizacji programów ochrony przyrody

10.Wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu

 • Utworzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu, koordynującego wolontariuszy i inicjatywy społeczne
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne, zwiększenie funduszy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji społecznej osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i innych realizujących działania społeczne
 • Finansowe i merytoryczne wspieranie projektów NGO
 • Organizacja szkoleń i spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • Promowanie współpracy międzysektorowej i budowanie płaszczyzn dialogu dla lepszego rozumienia potrzeb społeczności
 • Stworzenie think-tanku miejskiego, który będzie analizował potrzeby mieszkańców i opracowywał nowe inicjatywy rozwojowe dla NGO I biznesu dębickiego

11.Transparentność Władz Miasta

 • Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla mieszkańców Miasta Dębica stosownie do wymogów czasu, w którym wszyscy żyjemy
 • Budowa platformy dialogu między mieszkańcami a władzami miasta, aby ułatwić zgłaszanie potrzeb i propozycji usprawnień w mieście
 • Aktywizacja Młodzieżowej Rady Miasta - z możliwością współdecydowania w obszarach związanych z potrzebami młodych dębiczan
 • Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących miasta
 • Wprowadzenie regularnych konsultacji społecznych budżetowych i inwestycyjnych wraz z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz otwartych konsultacji z mieszkańcami miasta
Podpis Paweł Wolicki
Inwestycja

Zobaczcie jak wspólnie zmienialiśmy Dębicę

Krótkie relacje filmowe z czasów, gdy pełniłem funkcję burmistrza (2006-2014). Stanowią żywe świadectwo naszej wspólnej pracy nad transformacją Dębicy.

Razem stworzyliśmy miejsca przyjazne dla wszystkich mieszkańców: od placów zabaw, przez tereny zielone, aż po przestrzenie kulturalne.

Te obrazy przypomną o drodze, którą przeszliśmy i inspirują do dalszego wspólnego kształtowania przyszłości naszego miasta.

Budowane były nowe ulice, chodniki, place zabaw, boiska, basen rekreacyjny, szkoła nr 10, kanalizacja, regulacje potoków... i wiele innych

Galeria współpracy — jak razem kształtowaliśmy Dębicę

Wspólnie piszemy historię: zachęcam do zobaczenia Galerii Współpracy.

Wielu mieszkańców Dębicy odnajdzie tutaj również siebie z tamtego czasu