Cel3

Rada Miasta — właściwy organ uchwałodawczy

Rada Miasta — właściwy organ uchwałodawczy

Podczas mojej kadencji jako Burmistrza Miasta Dębica w latach 2006-2014, miałem zaszczyt kierować i nadzorować wiele istotnych projektów, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Pracując blisko z Radą Miasta, udało się nam zrealizować większość planowanych inwestycji, co z kolei zaowocowało znaczącymi zmianami na lepsze w naszej wspólnocie. Cieszę się, że mogę podsumować te działania, szczególnie te związane z Rada Miasta – właściwym organem uchwałodawczym.

Współpraca z Radą Miasta była kluczowa w procesie uchwalania budżetów, które umożliwiły realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Dzięki jednogłośnemu przyjęciu budżetu na rok 2009, mogliśmy zagwarantować finansowanie na skanalizowanie południowej części miasta oraz inne niezbędne inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. Absolutorium udzielone mi przez radnych za wykonanie budżetu za 2008 rok było uznanie dla skutecznego zarządzania finansami publicznymi, gdzie udało się zmniejszyć zadłużenie miasta o 9 procent, co było znaczącym osiągnięciem.

Poniżej przedstawiam kluczowe inicjatywy, które udało się zrealizować z pomocą Rady Miasta w latach 2006-2014:

Podczas mojej kadencji, Rada Miasta odegrała kluczową rolę w kreowaniu i wspieraniu polityk, które umożliwiły nam realizację istotnych celów dla rozwoju Dębicy.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel